CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

 

   

    Încheiat astăzi...................
I.PĂRŢI CONTRACTANTE:

1.SC ………………………………………… cu sediul în ……………………………………………………………………… înregistrat la r.c. cu nr……………………………………… având codul unic de inregistrare………………………………………… denumit în continuare prestator.

2.DL/D-NA ………………………………………………………………. domiciliat(ă) in localitatea ………………………………………………………
strada …………………………………………………… numarul …… având cartea de identitate cu seria …… numărul ……………… denumit(ă) in continuare beneficiar.

Cele două părţi au convenit să incheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II.OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI :

1.Obiectul contractului îl reprezintă sonorizarea pentru..............................
2.Evenimentul va avea loc in data de ........ începând cu ora .... in următoarea locaţie : .............................


III.PREŢUL :

1.Preţul prestaţiei este de ............. RON.
2.Suma se va achita prestatorului de catre beneficiar, astfel : Un avans de ..... ron la semnarea prezentului contract. Diferenţa se va achita la finalul evenimentului.

IV.OBLIGAŢIILE PARŢILOR :

1.Prestatorul de servicii se obligă :
a) Asigurarea calitaţii audio si a programului muzical adecvat.
b) Transportul aparaturii in bune condiţii la locaţia convenită in data şi la ora stabilite prin prezentul contract.

2.Beneficiarul serviciilor se obligă :

Achitarea sumelor către prestator la datele stabilite prin prezentul contract.

V.ÎNCETAREA CONTRACTULUI :

1.In cazul in care una din părţi invocă o cauză de încetare a prezentului contract, va notifica cealaltă parte cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea evenimentului.
2. Rezilierea prezentului contract la cererea beneficiarului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre părţile contractante.

3. Dacă prestatorul este in imposibilitatea de a duce la indeplinire contractul in urma unei situaţii de forţă majoră dovedită cu documente eliberate de organele în drept, acesta se obligă la restituirea oricăror sume primite in avans pentru prestaţie.VI.LITIGII :

1.Părţile au convenit ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilă.
2.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

VII.CLAUZE FINALE :

1.Modificarea prezentului contract se va face numai prin act adiţional încheiat intre părţile contractante.
2.Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 
 
         PRESTATOR :                                                                            BENEFICIAR:          
   Semnatura si stampila                                                                   Semnatura